Akademia Malucha

Przedszkole Niepubliczne i Żłobek w Złotorii

Program edukacyjny

„Bo gdzie łączą wspólne cele
tam są wszyscy przyjaciele”
Jan Brzechwa

AKADEMIA MALUCHA to placówka, która pragnie rozwinąć swoje skrzydła i wdrożyć w życie wiele ciekawych pomysłów; rozwijać zainteresowania dzieci światem ludzi, literatury, kultury, przyrody i techniki. Zależy nam, aby stanowiła ona dla nich prawdziwy drugi dom. Dlatego wykwalifikowana kadra pedagogiczna i personel dbają, aby pobyt dzieci w placówce był miłym, beztroskim i niezapomnianym okresem w ich życiu. W trosce oto, rada pedagogiczna systematycznie pogłębia swoją wiedzę poprzez czynne uczestnictwo w kursach, warsztatach i szkoleniach.

Nauczyciele preferują eksperymentalny model pracy nastawiony na wspomaganie rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych. W pracy z dziećmi wykorzystują nowoczesne osiągnięcia dydaktyki i nowatorskie rozwiązania, dzięki którym dziecko poszerza swoje kompetencje rozwijające sprawność umysłową, zdolności poznawcze, rozwija zainteresowania twórcze. Gwarantujemy dziecku poczucie bezpieczeństwa, opiekę zarówno fizyczną jak i psychiczną. Tworzymy taki klimat i atmosferę pracy, która pozwala na radosną i pełną wrażeń intelektualnych wszechstronną edukację – edukację przyjazną dziecku. Idea kształcenia i wychowania w naszej placówce opiera się na takich przesłankach, które w centrum stawiają podmiotowość wychowanka.

OFERTA EDUKACYJNA

Dobre przedszkole rodzice poznają po pozytywnym wizerunku placówki w środowisku, wykwalifikowanej kadrze i ofercie edukacyjnej.

Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza w nasze placówce przebiega w oparciu o zestaw programów:

  1. „ABC XXI. Program wychowania przedszkolnego XXI wieku”, którego autorkami są: A. Łada Grodzicka, E. Bełczewska, M. Herde, E. Kwiatkowska, J. Wasilewska. Program został dopuszczony do użytku przez MEN (numer dopuszczenia: DKW-4013-1/00).
    Jest to pozycja innowacyjna, przeznaczona dla nauczyciela jako pomoc w jego codziennej pracy edukacyjnej, ale również dająca mu możliwość wprowadzania własnych modyfikacji.
  2. „Dziecięca matematyka. Program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych.” E Gruszczyk- Kolczyńska, E. Zielińska. WSiP (numer dopuszczenia DKW-4013-5/01).
    W programie tym wyodrębnionych jest 14 bloków programowych, w których znajdują się treści tak dobrane, aby poprzez osobiste doświadczenia, dziecko rozwijało najważniejsze czynności intelektualne i ukształtowało te umiejętności, które są ważne dla edukacji matematycznej (koncentracja uwagi, tworzenie pojęć).

Jesteśmy placówką, która tworzy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności niezbędnych do powodzenia w starcie szkolnym.

Sprzyjają temu wdrażane przez nauczycieli metody, techniki i koncepcje pracy takie jak:

ZAJĘCIA DODATKOWE

U nas dzieci znajdują nie tylko fachową opiekę, ale także pomoc i inspirację do twórczego rozwoju swych pasji poprzez możliwość udziału w organizowanych na terenie przedszkola zajęciach dodatkowych i kółkach zainteresowań prowadzonych przez specjalistów t.j.:

Język angielski – nauczanie języka angielskiego odbywa się u nas w formie zabawy stymulującej proste wypowiedzi oraz uruchomienie zdolności naśladowczych dziecka, z wykorzystaniem różnych pomocy: plansz tematycznych, kart obrazkowych, środków audio oraz podręczników. Materiał oraz pomoce są specjalnie dostosowane do nauczania dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Podczas trwania zajęć posługujemy się takimi środkami dydaktycznymi jak piosenki, rymowanki, zgadywanki, gry dydaktyczne oraz zabawy ruchowe, w których ponadto w nauce języka wykorzystywane jest działanie oraz aktywność fizyczna.

Rytmika – to spotkania oparte o autorski program zróżnicowany dla wszystkich grup wiekowych mający na celu umuzykalnienie dzieci, wykształcenie poczucia rytmu, rozwijanie słuchu i aparatu głosowego. Podczas zabaw muzycznych rozwijana jest koordynacja ruchowa oraz orientacja przestrzenna. Dzięki nauce nowych piosenek dzieci nie tylko dobrze się bawią, wystukując rytmy czy grając na instrumentach, ale również rozwijają pamięć oraz swoje zdolności muzyczne.

Taniec towarzyski – zajęcia oparte o program autorski; zawierają elementy tańca nowoczesnego oraz towarzyskiego. Celem zajęć, oprócz poznawania kroków oraz tworzenia układów tanecznych do opowieści muzycznych, jest rozwijanie koordynacji i pamięci ruchowej, poczucia rytmu oraz płynności i estetyki ruchów przy wykorzystaniu naturalnej aktywności dzieci. Podczas zajęć wykorzystywana jest muzyka dobrana do propozycji tanecznych.

Terapia logopedyczna – przedszkole to najlepsze miejsce dla najpełniejszego rozwoju mowy dziecka. Doświadczony logopeda udziela pomocy naszym wychowankom w zakresie terapii mowy: prowadzi działalność profilaktyczną, diagnostyczną, terapeutyczną, doradczą i szkoleniową. Wykorzystując umiejętnie sytuacje naturalne w przedszkolu możemy w bardzo znaczący sposób pomóc swoim wychowankom.

AKADEMIA MALUCHA nie jest kombinatem wychowawczym. To miła, kameralna placówka, gdzie sukcesywnie propagowany jest wielki potencjał jaki drzemie w każdym dziecku. Wydatki ponoszone na edukację przedszkolną z pewnością zaowocują w przyszłości.